Iga päev pannakse müüki supersoodne diil(id). Tutvu diiliga ja ole valmis kiiresti ostma, sest pakkumised kestavad ainult 24h!
Pärast ostu sooritamist väljastab Headiil.ee Sulle voucheri, millega saad lunastada kuni ette antud tähtajani ostetud teenuse või toote.
Naudi oma lunastatud ostu ja külasta meid jälle, sest iga päev on juba uued superdiilid!

Reeglid

Käesolevad kasutustingimused on loodud veebiportaali Headiil.ee (PixmaSoft OÜ) ja portaali kasutaja (edaspidi Klient) vahelisteks õigussuhete reguleerimiseks. Registreerudes Headiil.ee veebiportaali kasutajaks või teostades ostu käesolevas veebiportaalis annab kasutaja nõusoleku, et on tutvunud kasutustingimustega ja aktsepteerib neid.

MÕISTED

1.1 Kasutaja ehk Klient - Headiil.ee veebiportaalis registreeritud või registreerimata isik, kes on teostanud või teostamas ostu käesolevas veebiportaalis (internetiaadressil http://www.headiil.ee).

1.2 Headiil.ee - veebiportaal, mis turundab ja vahendab erinevate teenuspakkujate teenuseid või tooteid.

1.3 Teenuspakkuja - juriidiline isik, kelle tooteid või teenuseid turundatakse ja müüakse Headiil.ee veebiportaalis.

1.4 Kupong - Headiil.ee veebiportaalist ostetud teenuse või toote kasutamist tõendav ja lubav dokument, mis lunastatakse teenuspakkuja juures toote või teenuse vastu.

TEENUS

2.1 Tingimustes nimetatud teenuse all mõeldakse eelkõige, aga mitte ainult, kliendile võimaluse andmist teenuste või toodete ostmiseks Headiil.ee veebiportaali vahendusel. Headiil.ee korraldab käesolevas veebiportaalis teenuste/toodete turundust ja ostu/müüki.

2.3 Käesolevad tingimused on koostatud heas usus ja on kooskõlas heade tavadega ning Eesti Vabariigi kehtivate õigusnormidega.

2.4 Kliendile, kes teostab ostu Headiil.ee veebiportaalis, väljastatakse e-posti ja SMSi vahendusel Kupong, mis sisaldab Teenuspakkuja nime, Kupongi väärtust, Kupongi maksumust, Kupongi kehtivust ja teisi teenuse lunastamist puudutavaid tingimusi.

2.5 Kupongi all mõistame dokumenti või SMSi, mis sisaldab teenuse lunastamiseks unikaalset PIN koodi. Kupongi on võimalik rakendada ühekordselt.

2.6. Headiil.ee veebiportaalis teenust tarbides on Klient teadlik, milline on pakkumuse sisu, maksumus, kehtivusaeg jm pakkumist puudutav informatsioon ning vastutab täiel määral sooritatud ostu eest.

2.7 Headiil.ee pakub teenuse eest tasumiseks internetipõhiseid maksevõimalusi

2.7.1 Swedbank AS pangalingi makse võimalus;

2.7.2 SEB Pank AS pangalingi makse võimalus;

2.7.3 Danske Bank AS pangalingi makse võimalus;

2.7.4 Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal makse võimalus.

HEADIIL.EE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 Kõikide teadete edastamine ja vahendamine Kliendi ja Headiil.ee vahel toimub elektrooniliselt e-posti või SMSi vahendusel.

3.2 Klient sooritades ostu Headiil.ee veebiportaali vahendusel sõlmib müügilepingu Teenuspakkujaga.

3.3 Headiil.ee ei vastuta käesolevas veebiportaalist soetatud Kupongi alusel lunastamisele kuuluva teenuse või toote kvaliteedi, kättesaadavuse ja realiseeritavuse eest.

3.4 Headiil.ee ei vastuta kolmandate osapoolte poolt tekkinud võimalike tehniliste vigade pärast, mis puudutavad pangalingi maksete ebaõnnestumisi, häireid serveriteenustes, Kliendi internetiühenduse kõikumised ja teised tehnilised vead.

3.5 Headiil.ee-l on õigus omal vabal valikul piirata või tühistada Kliendi veebiportaali kasutamisõigust s.h muutma veebiportaalis avaldatud informatsiooni või sulgema Kliendi kasutajakonto kui Klient:

3.5.1 rikub Tingimusi või Tingimustest tulenevaid Kliendi kohustusi;

3.5.2 on esitanud Headiil.ee veebiportaalis valesid, eskitavaid või ebatäpseid andmeid;

3.5.3 levitab teadlikult valeinformatsiooni ja solvab Headiil.ee veebiportaali, Teenuspakkujaid või teisi inimesi.

3.6 Headiil.ee-l on õigus saata Kliendi e-posti aadressile või telefoni numbrile erinevaid kommertsteateid. Kliendil on õigus loobuda kommertsteadetest, teavitades vastavasisulisest soovist Headiil.ee klienditeenindust.

3.7 Teenuste või toodete ostmine Headiil.ee veebiportaalis baseerub pakkumuse kehtivusel (pakkumuse müügikestvus), mis on fikseeritud:

3.7.1 ajaliselt Headiil.ee serveri kella alusel ja on kuvatud iga pakkumuse juures;

3.7.2 Kupongide koguse poolest, kusjuures reaalajas kuvatakse kasutajale käesoleval hetkel sooritatud Kupongide kogus ja Teenuspakkuja poolt võimaldatav maksimaalne Kupongide kogus;

3.8 Headiil.ee-l on õigus katkestada pakutava teenuse ost / müük, misiganes ajahetkel, sellest eraldi osapooli teavitamata. Ootamatu katkestuse, hoolduspausi või teenuse muu katkemise põhjuse järel avatakse teenus uuesti ja pakkumuste esitamise võimalus jätkub.

KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1 Klient kohustub esitama Headiil.ee veebiportaali kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid.

4.2 Klient kohustub Headiil.ee veebiportaali kasutama ainult käesolevate tingimuste raames nimetatud eesmärkidel ja tegema kõik endast oleneva, et mitte soodustada konto ligipääsu andmete levikut ja pettuste toime panemist.

4.3 Klient kohustub teavitama Headiil.ee klienditeenindust koheselt, kui tema konto ligipääsuandmed on sattunud kolmandate osapoolte valdusesse.

4.4 Klient kinnitab iga toimingu tegemisega internetikeskkonnas, et ta:

4.4.1. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha veebiportaalis võimaldatud tehinguid;

4.4.2. täidab nõuetekohaselt kõiki tingimustes sätestatud kohustusi;

4.4.3. on teadlik, et sõlmib Headiil.ee veebiportaalis ostu sooritades müügilepingu Teenuspakkujaga;

4.4.4 on teadlik ja nõustub sellega, et Headiil.ee veebiportaalil on õigus teostada kliendi isikuandmete töötlemist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja tingimustele.

KASUTUSTINGIMUSTE MUUTMINE

5.1 Headiil.ee veebiportaalil on õigus muuta käesolevaid tingimusi igal ajahetkel ja sellest etteteavitamata.

5.2 Muudetud kasutustingimused jõustuvad nende avaldamise hetkest Headiil.ee veebiportaalis.

ISIKUANDMED JA NENDE TÖÖTLEMINE

6.1 Headiil.ee veebiportaal ei avalda Kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele.

6.2 Headiil.ee veebiportaalil on õigus avaldada Kliendi isikuandmeid Teenuspakkujale, kellel on omakorda õigus kasutada Kliendi isikuandmeid oma teenuse kvaliteedi tõstmiseks, turundamiseks ja arendamiseks.

6.3 Headiil.ee veebiportaal salvestab isikuandmeid üksnes digitaalsel kujul, mille privaatsuse tagamiseks ja kaitseks annab Headiil.ee veebiportaal endast parima.

6.4 Andmeid, mida Headiil.ee veebiportaal on saanud füüsilisest isikust Kliendilt internetikeskkonna kasutajaks registreerumisel, ja internetikeskkonna kasutamise käigus küsinud või mis koguneb füüsilisest isikust kliendi kohta muul viisil internetikeskkonna kasutamise teel (edaspidi isikuandmed), on Headiil.ee veebiportaalil õigus töödelda tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus.

6.5 Klient annab nõusoleku isikuandmete kasutamiseks käesolevate kasutustingimustes sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Soovi korral on Kliendil õigus nõuda Headiil.ee veebiportaalilt isikuandmete kustutamist, teavitades sellest Headiil.ee klienditeenindust.

LÕPPSÄTTED

7.1 Headiil.ee kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Klient ja Headiil.ee veebiportaal lahendada läbirääkimiste teel, selle võimatuse korral pöördutakse Harju Maakohtusse.

7.2 Kliendil on õigus tingimustest taganeda 14 päeva jooksul nende aktsepteerimisest, samuti on Kliendil igal ajal õigus tingimustes reguleeritud õigussuhted üles öelda, täites eelnevalt enda kohustused Headiil.ee veebiportaali ees.

7.3 "Teenuse osutaja poolt kohustuse rikkumise puhul Kliendil on õigus kasutada järgmisi Eesti võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid: 1) nõuda kohustuse täitmist; 2) oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda; 3) nõuda kahju hüvitamist; 4) taganeda lepingust või öelda leping üles; 5) rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda seaduses sätestatud viivist. Teenuse osutaja poolt kohustuse rikkumise puhul Kliendil on õigus pöörduda avaldusega Tarbijavaidluste komisjoni poole. Klient võib pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole siis, kui Teenuse osutaja on keeldunud tarbija nõuet rahuldamast või tarbija ei ole nõus kaupleja pakutud lahendusega. Tarbijavaidluste komisjonile avalduse esitamise nõuded on leitavad järgmiselt veebileheküljelt: https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidlustekomisjon/esita-avaldus-komisjonile."

Käimasolevad diilid :

-22%
Professionaalne rehvivahetus ABC Pesukojas
34.9
Ostetud: 43/200
-38%
TARTUS! Näonaha ultrahelipuhastus
24.9
Ostetud: 43
-43%
SÕIDUAUTO salongi täielik keemiline puhastus, ebameeldivate lõhnade eemaldamine, desinfektsioon osonaatoriga Autoilusalongis Versailles
69
Ostetud: 74
Osale sensatsioonilise  m�ngukonsooli Xbox 360 Kinect loosimisel!
Võida uusi kliente Headiil.ee abiga
Headiil.ee annab sulle võimaluse täiesti riskivabalt laiendada oma ettevõtte kliendibaasi.

Lõppenud diilid:

Saada sõbrale